Opis modálního slovesa:
(Za modálním slovesem vždy následuje sloveso v základním tvaru!)

 can = to be able to = moci                    (být schopen)
 (to = I, you, he, she, it, you, we, are) (be = am, is, are / was, were)
+-------------------------------------------------------------------------------
|minulost          přítomnost      budoucnost
+-------------------------------------------------------------------------------
|I could ...       I can ...         -
|I could not ...     I can't ...
|Could not I ...?    Can't I ...?
+-------------------------------------------------------------------------------
|I was able to ...    I am able to ...     I will be able to ...(+infinitiv)
|I was not able to ...  I am not able to     I will not be able to ...  
|Was I not able to ...? Am I (not) able to ...?  Will I not be able to ...?
|              ...
|You was able to ...   You are able to ...    You will be able to ...
|He was able to ...   He is able to ...     He will be able to ...
|She was able to ...   She is able to ...    She will be able to ...
|It was able to ...   It is able to ...     It will be able to ...
|We were able to ...   We are able to ...    We will be able to ...
|You were able to ...  You are able to ...    You will be able to ...
|They were able to ...  They are able to ...   They will be able to ...
+-------------------------------------------------------------------------------
|perfektualně: = před- -minulý, -přítomný, -budoucí čas?
|I had been able to ... I have been able to ...  I will have been able to ...
|            He has not been able to ...
+-------------------------------------------------------------------------------
 /could not = cudn't   /can not = can't     /will not = won't must = to have to = muset  (have - 3. osoba has, minulý čas had)
+-------------------------------------------------------------------------------
|I must have + perfektum* I must ...                      
|             I need not ... 
|        
+-------------------------------------------------------------------------------
|I had to ...      I have to...       I will have to ...
|I did not have to ...  I do not have to ...   I will not have to ...
|Did I not have to ...? Do I not have to ...? 
|            ...
|            He has to ...
+-------------------------------------------------------------------------------
 Pozor! nemuset = need not (needn't), must not (masn't) = nesmět
 do, did - je pomocné sloveso, které nic neznamená
 */I must have (gone, sin, written)
 did not = didn't may = to be allowed to = smět                  (mít dovoleno)
+------------------------------------------------------------------------------+
|I might [majt] ...   I mmay ...
|I might not ...     I must not ...                    
+-------------------------------------------------------------------------------
|I was allowed to ...  I am allowed to ...    I will be allowed to ...
|I was not allowed to ...I am not alloewed to   I will not be allowed to ...
|Was he allowed to ...?
|We were ...
+-------------------------------------------------------------------------------
Pozor! may not = nesmět nebo nemuset
must not = musn't ('=o)
Podmiňovací zpúsob:
I will go = Půjdu  => I would go = Šel bych.
I can go = Můžu jít => I could go = Mohl bych jít.
I shall go = Mám jit? => I shoud go = Měl bych jít.
               -OULD
Protože se jedná o modální slovesa plati:               
- ve 3.os.j.č. se nepřidává koncové -s: He should[s] do it -JE ŠPATNĚ!
- navazující sloveso je v infinitivu bez TO: I would [to] tell you -JE ŠPATNĚ!
- otázka se tvoří přehozením: Could you go?
- zápor se tvoří záporkou NOT: He couldn't (could not) come.


 ANGLICKÁ GRAMATIKA
 ------------------
Vysvětlivky:
 1. za lomítkem "/" jsou uvedeny příklady.


- Tvorba - skladba anglické věty (oznamovací, přítomná, prostá):

 Osobní zájméno   (/I, You, He She, It, we, You, They)
 příslovce     (/always, just, only, ...)
 sloveso
 příslovečné určení místa
 příslovečné určení času /dává se buď na konec, nebobo uplně na začátek věty

 /I just wait for you.

Někdy jsou ve větě dvě slovesa za sebou /I wont to go. ...
Jsou li dvě slovesa za sebou vloží se mezi ně infinitiv "to"
Je li první sloveso modální, ifinitiv se vypustí. /I must go.


 
 ***
- Zápor se tvoří přidáním "not" zkrácená forma "-n't" k pomocnému slovesu.
 Pokud není pomocné sloveso, přidá se sloveso "do", ve 3.os.j.č. does, či did v minulosti.
 Do not = don't, 3 os. j. č. does not = doesn't

Vyjimky:
 Be  not
 Have not
 Must not /must = muset; must not = nesmět
 May not /may = moci; may not = nesmět nebo nemuset, podle kontextu věty
 Can not

 /need not = memuset
 
----------------------------------

Otázka se tvoří pomocí "do" (do je zde pomocné slovo které nic neznamená.)
/ Do you run?

u průběhového času přehozením osobního zájména a be
Am I
You are
...
Někdy se ještě předřadí tázací slovo: How, ...
...čas Přítomný prostý se používá pro činnost: 

- která je obvyklá / Přijíždím domů každý den v 5 hodin. = I go home at 5.
- kterou děláme (nikoliv v tuto chvíli poněvadž tehdy použijeme průběhový čas)
 / sečete trávu, jdete se napit a někdo se Vás zeptá, co deláš? Odpovíte seču trávu, přítoným prostým, nebo jdu se napit průběhovou větou.


-------
Průběhová věta (přítomný čas).
Je určena pro činnost která právě v tuto chvíli probíhá.

za osobní zájméno se přidá tvar slovesa "be" a za významové sloveso koncovka -ing
Mění se pouze tvar slovesa be

I am ...ing


-------------------------------
zájména připvlastňovací              /*ukazovací doplnit.
 
 I  - Me
 You - You (your yours?)
 It  - It
 He  - Him
 She - Her (jí, její) 
 We  - As
 They - Them
 
 --------------------------
Doporučuji vytisknout, udělat tabulku (rozdělit svislýma a vodoronýma čarama, barevně zvýraznit.
-----------------------------

Modální slovesa = způsobové slovesa

Can
May
Must 
  
  
Modální slovesa:

Modální slovesa mají ve všech osobách stejný tvar.

can [kaen], can't = moci
I can - mohu
He can - může
(opis = be able to)

must [mast] ...zápor=... = muset
I must  - musím
she must - musí
(opis  = be have to)

may [mej] = smět
I may - smím
he may - smí
(opis = be allowed to)

 ----------------------------------

Modální sloveso CAN
Can [caen] = moci (já mohu ...) Zápor can not = can't [  ] <<<<<<<<<<<<<
Minulý čas - could [kud] = (mohl, mohl by) /minulý čas od sl. can

Opis modálního slovesa can:
To  be  able to ... = can     */Sl: able [ejbl] = (schopný)

Přítomný čas:     */ be = am, are, is
I  am  able to ... = I can ... = Já mohu ...
You are able to ... = You can
He  is  able to ...
She is  able to ... = She can
It  is  able to ...
We  are able to ...
You are able to ... = You can
They are able to ...
/Mění se pouze to be

Minulý čas (preteritálně): */ was, were
I  was  able to ...
You were able to ...
He  was  able to ...
She was  able to ...
It  was  able to ...
We  were able to ...
You were able to ...
They were able to ...

Minulý čas (perfektuálně): */have, has
I  have been able to ...
You have been able to ...
He  has been able to ...
She has been able to ...
It  has been able to ...
We  have been able to ...
You have been able to ...
They have been able to ...

Budoucí čas: */will be
I  will be able to ...
You will be able to ...
He  will be able to ...
she will be able to ...
It  will be able to ...
We  will be able to ...
You will be able to ...
They will be able to ...
/V budoucím čase se vždy volí opis.


Příklady:

---------------------

Modální sloveso MUST
Must [mast] = muset

... must have 
(?) must have perfektuální sloveso
I must have ... = musel jsem (něco)
I must have gone
I must have writen            <<-- nevím jestli je writen dobře

Opis modálního slovesa must:     *// have, has, had

[ ] have to ...             <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Přítomný čas:
I   have to ... = musím
You  have to ...
He  has to ...
she  has to ...
It  has to ...
We  have to ...
You  have to ...
They have to ...

Minulý čas:
I  had to ... = musel jsem
You had to ...
He  had to ...
She had to ...
It  had to ...
We  had to ...
You had to ...
They had to ...

Budoucí čas:
I  will have to ... = budu muset
You will have to ...
He  will have to ...
She will have to ...
It  will have to ...
We  will have to ...
You will have to ...
They will have to ...

-------------------------

Opis modálního slovesa MAY
May [mej] = smět
Might [majt] = směl, zároveň podmiňovací tvar - směl by, směl by být

To be allowed to ... = may /allowed [elaud] = dovolit, dovoleno

Přítomný čas:
I  am  allowed to ... = já smím ...
You are allowed to ...
He  is  allowed to ...
She is  allowed to ...
It  is  allowed to ...
we  are allowed to ...
You are allowed to ...
They are allowed to ...

Minulý čas:
I   might ...
You  might ...
He  might ...
She  might ...
It  might ...
We  might ...
You  might ...
They might ...

Budoucí čas:
I  will be allowed to ...
you will be allowed to ...
He  will be allowed to ...
She will be allowed to ...
It  will be allowed to ...
We  will be allowed to ...
You will be allowed to ...
They will be allowed to ...

Will - pomocné sloveso
be allowed - bude dovoleno
to - ???                 <<<<<<<<<<<<<<------------------

??? přivlastňovací zájména???

I - Me (3 pád to me, 4 p. me)
You - you

He - him
She - her (jí, její)
It - it

We - as
They - them
--------------------------------
Budoucí čas: Will
Blízká budoucnost: going to